วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบการเขียนบรรณานุกรม

1.สารนิเทศบนเว็บไซต์
วิกิพีเย สารานุกรมเสรี, (2554)เฟสบุ๊ก, ค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554,จาก
2.สารนิเทศประเภทหนังสือ
  มาโนช ดินลานสกุล .(2547)การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี. พิมพ์ครั้งที่1.(ม.ป.ท)มหาวิทยาลัยทักษิณ
3.สารนิเทศประเภทวารสาร
  บวรศิลป์ เชาว์ชื่น, ฉัตรชัย เธียรหิรัญ, สิทธิชัย บุตรมั่น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น